Upwork ile ilgili bana çok soru sorulduğu için geçen yıl nasıl Upwork hesabı açabileceğinize dair bir yazı paylaştım. O ilk yazıyı buradan okuyabilirsiniz. O makalenin üzerine bana Upwork’te kesilen ücretler ve ödeme alma ile ilgili yeni bir soru yöneltildi. Upwork ile ilgili sizinle paylaşabileceğim ikinci bir yazının konusu da bu sayede belirlenmiş oldu. Bu yazıda iş ilanlarına başvurduğunuz andan hesabınıza ödeme alana kadar Upwork’te ne tür ücretler ödemeniz gerektiğinden bahsedeceğim. Daha sonrasında işin vergi boyutu da devreye giriyor ama vergi mükellefiyeti başlı başına ele alınacak bir konu olduğu ve ben bu konuda yetkin biri olmadığım için o başlığı çok detaylandırmayacağım…


Tugba Kibar

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store